1. Onderwerp

"Betaalde enquêtes" realiseert online markstudies bij panelleden die zich vrijwillig op zijn website hebben ingeschreven en op basis van klantenbestanden. Eenmaal ingeschreven kunnen de internauten die panellid zijn geworden, punten verzamelen:

 • Door zich dagelijks met de site te verbinden
 • Door sponsorship
 • Door te antwoorden op enquêtes die naar hun e-mail adres worden gezonden en die toegankelijk zijn op de site.
 • Door snelle peilingen te creëren

De verzamelde punten worden onder bepaalde voorwaarden omgezet in geschenkencheques. Onderhavige charter heeft de bedoeling om de Algemene Voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van de diensten door de Leden van "Betaalde enquêtes" , m.a.w. de houders van een account op de website www.betaalde-enquetes.nl

2. Eigenschappen

De leden van "Betaalde Enquêtes" kunnen alleen fysieke personen zijn. Alle vennootschappen die geregistreerd zijn in het Handelsregister, en ook verenigingen, zijn expliciet uitgesloten. Het panel staat alleen open voor personen die:

 • ouder zijn dan 15 jaar
 • beschikken over een e-mailadres
 • Nederlandstalig zijn

3. Lidmaatschap/Lid, houder van een Account

Een persoon wordt panellid vanaf het moment dat:

 • hij het inschrijvingsformulier volledig heeft ingevuld,
 • hij de onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard,
 • hij geantwoord heeft op een e-mail met de bevestiging van de inschrijving, die door "Betaalde enquêtes" werd verstuurd.

"Betaalde enquêtes" houdt zich het recht voor om de inschrijving van elke persoon in zijn panel te aanvaarden of te wijzigen, zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen.

4. Gebruikersnaam en paswoord

Het Lid, houder van een account wordt gekenmerkt door een gebruikersnaam en een paswoord, dat gevalideerd is door "Betaalde enquêtes". Het paswoord dat toelaat aan het Lid om zich te identificeren en zich te verbinden met de Diensten is persoonlijk en vertrouwelijk. Het Lid is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van zijn paswoord. Elke substitutie van de gebruikersnaam en het paswoord van een ander lid is strikt verboden.

5. Plichten van het panellid

In het algemeen engageert het panellid zich om actief en regelmatig deel te nemen aan d enquêtes die hem zullen worden voorgesteld. Zijn deelname is absoluut niet verplicht.

Het lid moet eerlijk en spontaan antwoorden op de vragen die hem worden gesteld, in functie van zijn persoonlijkheid, zijn voorkeuren en zijn meningen. Hij engageert zich om de aard van de producten en de concepten die in de enquêtes worden vermeld geheim te houden. Het panellid engageert zich om regelmatig zijn persoonlijke informatie bij te werken.

Het lid mag zijn rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, niet aan een derde overdragen. Het contract is persoonlijk en uniek en elk lid beschikt over slechts een gebruikersnaam.

net lid kan andere leden voordragen maar dit moet op een ernstige manier gebeuren. "Betaalde enquêtes" houdt zich het recht voor om de rekening van elk lid, dat frauduleuze voordrachten (onbestaande personen, enz…)doet en/of de Algemene Voorwaarden niet respecteert, te deactiveren.

6 Niet respecteren van het beleid - Verantwoordelijkheid

In het geval van het niet respecteren van zijn engagementen en de deontologische regels, houdt "Betaalde Enquêtes" zich het recht voor om de toegang tot de account van een Lid onmiddellijk en zonder formaliteiten te verwijderen. Zijn punten worden onmiddellijk geannuleerd.

"Betaalde Enquêtes" heeft IT-tools geïmplementeerd die toelaten om:

 • détecter les réponses incohérentes
 • vérifier les temps de réponses des panélistes
 • détecter les panélistes possédant plusieurs comptes
 • détecter les réponses contraires aux bonnes mœurs

7. Duur van het contract

Het onderhavig contract wordt voor onbepaalde duur van kracht op het moment van de aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, onder voorbehoud dat "Betaalde Enquetes" aan het Lid de opening van zijn Account bevestigt. Elk van de partijen kan er zonder motivering en zonder vooropzeg een einde aan maken. In ieder geval zal de inschrijving worden opgezegd indien het lid gedurende twee volledige jaren inactief blijft.

Om zich uit te schrijven moet het lid naar de pagina "Mijn account" gaan, op "Uitschrijven" klikken en de voorgeschreven stappen volgen.

8. Verloning van de panelleden

Als tegenprestatie voor zijn deelname aan enquêtes, zal het lid punten ontvangen. Het aantal te verdienen punten zal hem worden meegedeeld voor elke enquête. Het panellid kan ook punten worden toegekend indien een van zijn leads zich op de website betaalde-enquetes.nl inschrijft.

Deze punten kunnen worden ingewisseld volgens de modaliteiten die zijn gedetailleerd op de pagina "Geschenken" op de website.

Wanneer het lid zich uitschrijft, zal het saldo van de niet uitgewisselde punten verloren gaan voor het panellid.

9. Samenstelling van een Ledenbestand door "Betaalde Enquêtes"

"Betaalde Enquêtes" stelt een bestand samen met de voornaamste gegevens over al zijn Leden. Het verzamelen van deze informatie heeft als doel om aan "Betaalde Enquêtes" toe te laten om zijn Accounts te beheren en zijn informatie te gebruiken voor het opstellen van statistieken. "Betaalde Enquêtes" engageert zich om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens met een persoonlijk karakter te beschermen.

10. Aansprakelijkheidsbeperking

De geschenken die worden opgestuurd zijn voor het lid bestemd. Hij alleen is dus verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt en of hij het wil delen met zijn familie of bekenden.

"Betaalde Enquêtes" is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het gebruik dat zal worden gemaakt van de geschenken, die naar zijn leden worden gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om het gebruik dat werd voorgeschreven door de producent en/of de verdeler van de service of het product dat "Betaalde Enquêtes" ter beschikking stelt van het lid, te respecteren.

Het gebruik van het product dat wordt aangeboden door "Betaalde enquêtes" is dus de enkele en volledige verantwoordelijkheid van het lid. "Betaalde Enquêtes" kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld bij een verkeerd gebruik van een toegezonden product.

Er staan interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) ter beschikking van de gebruikers. "Betaalde Enquêtes" houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande opzeg elke ingegeven inhoud, die in strijd is met de Franse wetgeving, in het bijzonder op het gebied van de gegevensbescherming, in deze ruimte te verwijderen. In voorkomend geval houdt "Betaalde Enquêtes" zich ook het recht voor om de burger- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker in te roepen, meer bepaald in geval van een bericht met een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, onafhankelijk van de media die worden gebruikt (tekst, fotografie...)

11. Bescherming van de persoonlijke gegevens - wijziging

Op grond van de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elk Lid over een recht op verzet (art. 26 van de wet), een recht op toegang (art. 34 38 van de wet) en een recht op rectificatie (art. 36 van de wet) van d betrokken gegevens. Zo kan het panellid in zijn ruimte informatie die onjuist, onvolledig, misleidend verouderd is of waarvan het verzamelen of het gebruik, de communicatie of de opslag is verboden, verbeteren, aanvullen, verduidelijken, bijwerken of verwijderen. Elk Lid kan dit recht op elk gewenst moment uitoefenen in overeenstemming met de procedure die in "Mijn Account" en de FAQ werd beschreven.

Bij het afsluiten van de account en voor alle bewijsdoeleinden, worden gegevens over het Lid vertrouwelijk en bij wijze van archivering voor een periode van twee jaar bewaard.

Om meer te vernemen over de gegevensbescherming, gelieve ons Privacybeleid te consulteren.

Deze website is bij de CNIl geregistreerd onder het nummer 1551421.

12. Intellectuele eigendom en namaak

"Betaalde enquêtes" is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de rechten om alle items die op de sitetoegankelijk zijn, waaronder teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden en software te gebruiken. Elke reproductie, voorstelling, publicatie, aanpassing van alle of sommige elementen van de site, ongeacht de wijze of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar elementen zal worden beschouwd als een inbreuk en vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

13. Cookies

Een of meer "cookies" zullen op de harde schijf worden van de computer van het lid worden geplaatst om het beheer van "Betaalde Enquêtes" te vergemakkelijken en voor statistieken (bezochte pagina's, datum en uur van bezoek, enz…). Het Lid geeft toestemming voor de plaatsing van "cookies" en hun gebruik door "Betaalde Enquêtes". Het lid is ook op de hoogte gebracht van het recht om zich tegen de installatie van "cookies" te verzetten.

14. Beschikbaarheid van de service

"Betaalde Enquêtes" doet alle mogelijke inspanningen om betaalde-enquetes.nl 7 op 7, 24 op 24 beschikbaar te houden, maar is tot geen enkele verplichting gehouden om daarin te slagen. "Betaalde Enquêtes" mag dus de toegang onderbreken, meer bepaald voor redenen van onderhoud en bijwerkingen, om voor het om even andere reden, meer bepaald van technische aard. "Bepaalde Enquêtes" is in geen enkel geval verantwoordelijk voor onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen volgen voor het Lid of voor een derde.

"Betaalde Enquêtes" voorziet geen enkele persoonlijke ondersteuning, noch een "hotline". Het lid kan de Veel gestelde Vragen (FAQ) raadplegen.

Er wordt aan herinnerd dat "Betaalde Enquêtes" op elk moment en zonder vooropzeg een einde kan maken aan de eigenschappen van zijn Diensten

"Betaalde Enquêtes" is in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die aan Leden of derden wordt veroorzaakt door het feit van de Diensten van "Betaalde Enquêtes" en dit wegens het gratis karakter van diensten die door "Betaalde Enquêtes" worden aangeboden.

15. Beschikbaarheid/Veiligheid - Internet-netwerk

Het Lid verklaart en garandeert dat hij perfect de eigenschappen en beperkingen van het Internet kent en meer bepaald dat de overdracht van gegevens en informatie slechts over een relatieve technische betrouwbaarheid beschikt omdat ze circuleren op heterogene netwerken met diverse kenmerken en technische capaciteiten die de toegang tijdens bepaalde periodes kunnen verstoren of onmogelijk maken.

16. Citaat - Promotie - Reclame

"Betaalde Enquêtes" kan de informatie waarvoor het Lid uitdrukkelijk de toestemming zou hebben gegeven, citeren voor de presentatie, de promotie, de publiciteit en//of de marketing met betrekking tot zijn activiteiten en/of zijn diensten. Het Lid geeft aan "Betaalde enquêtes" hierbij alle benodigde toestemmingen hiervoor.

17. Divers

De partijen zijn overeengekomen dat "Betaalde Enquêtes" volledig het recht heeft om zijn diensten en/of de voorwaarden van onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen, meer bepaald in functie van de technologische evolutie van de service. "Betaalde Enquêtes" engageert zich om de Leden over de wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te brengen. De wijzigingen zullen op de Site "Betaalde Enquêtes" worden gepresenteerd en het is de taal van d de Leden om er kennis van te nemen. Elke betwisting zal na het mislukken van elke verzoening aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

18. Gegevens van de onderneming

 

propriétaire

 

62 Rue Adrien Lagourgue

97454 Piton Saint-Leu

Handelsregister van Saint-Pierre : 539 041 640

Wettelijke vertegenwoordiger: Fabrice Payet

Verantwoordelijke uitgever: Fabrice Payet

19. Hosting

Deze website wordt gehost door: SiteGround Hosting Ltd.

18 South Street

Londen W1K 1DG